เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน.pdf โครงสร้างหน่วยงาน (93.31 KB) Admin ก.ย. 2563
O2 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf ข้อมูลผู้บริหาร (77.45 KB) Admin ก.ย. 2563
O3 อำนาจหน้าที่.pdf อำนาจหน้าที่ (63.25 KB) Admin ก.ย. 2563
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน.pdf แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน (15.94 KB) Admin ก.ย. 2563
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.pdf ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (13.57 KB) Admin ก.ย. 2563
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (14.28 KB) Admin ก.ย. 2563
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf ข่าวประชาสัมพันธ์ (11.58 KB) Admin ก.ย. 2563
O8 Q&A.pdf Q&A (12.61 KB) Admin ก.ย. 2563
O9 Social Network.pdf Social Network (14.49 KB) Admin ก.ย. 2563
O10 แผนดำเนินการประจำปี.pdf แผนดำเนินการประจำปี (14.6 KB) Admin ก.ย. 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน.pdf รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (15.3 KB) Admin ก.ย. 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (14.52 KB) Admin ก.ย. 2563
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf มาตรฐานการปฏิบัติงาน (778.59 KB) Admin ก.ย. 2563
O14 มาตรฐานการให้บริการ.pdf มาตรฐานการให้บริการ (15.15 KB) Admin ก.ย. 2563
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (247.84 KB) Admin ก.ย. 2563
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (785.7 KB) Admin ก.ย. 2563
O17 E-Service.pdf E-Service (12.75 KB) Admin ก.ย. 2563
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี.docx แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (29.45 KB) Admin ก.ย. 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน.pdf รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (878.38 KB) Admin ก.ย. 2563
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี.pdf รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (15.05 KB) Admin ก.ย. 2563
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ.pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ (190.9 KB) Admin ก.ย. 2563
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดห.pdf ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (15.98 KB) Admin ก.ย. 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (15.43 KB) Admin ก.ย. 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (244.1 KB) Admin ก.ย. 2563
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (93.8 KB) Admin ก.ย. 2563
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (93.8 KB) Admin ก.ย. 2563
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (93.8 KB) Admin ก.ย. 2563
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1.01 MB) Admin ก.ย. 2563
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (1.83 MB) Admin ก.ย. 2563
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต.pdf ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต (13.65 KB) Admin ก.ย. 2563
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี.pdf ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี (14 KB) Admin ก.ย. 2563
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (13.62 KB) Admin ก.ย. 2563
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (13.18 KB) Admin ก.ย. 2563
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1.26 MB) Admin ก.ย. 2563
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (14.93 KB) Admin ก.ย. 2563
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (110 KB) Admin ก.ย. 2563
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต.pdf การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต (78.08 KB) Admin ก.ย. 2563
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (67.22 KB) Admin ก.ย. 2563
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (106.34 KB) Admin ก.ย. 2563
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน.pdf รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน (100.29 KB) Admin ก.ย. 2563
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (813.67 KB) Admin ก.ย. 2563
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ.pdf มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf มาตรการป้องกันการรับสินบน (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ.pdf มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (11.36 KB) Admin ก.ย. 2563
1
^